Post 70 Tilskudd til voldsforebyggende tiltak mv., kan nyttes under kap. 858 post 1

Sammendrag

Bevilgningen på posten er 29,8 mill. kroner. I saldert budsjett var det stipulert utgifter tilsvarende 22,5 mill. kroner til forvaltningen av tilskuddet til Alternativ til Vold (ATV). Beløpet er ment å dekke drift av ATVs sentrale virksomhet og 12 lokalkontorer, hvorav noen skal opprettes i 2011. Opprettelsen av nye kontorer er noe forsinket, og utgiftene i 2011 antas å bli 1,7 mill. kroner lavere enn opprinnelig lagt til grunn. Av mindreforbruket foreslås 700 000 kroner nyttet til tiltak 19 i Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (effektstudie av ATVs behandlingsstilbud som skal gjennomføres av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) og inntil 1 mill. kroner til tilskudd til krisesenterorganisasjonene.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.