Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil peke på at situasjonen i familievernet også i 2011 i flere regioner preges av underfinansiering, ubesatte stillinger og lange køer og ventelister. Dette medlem ønsker å styrke familievernkontorene slik at de både kan drive mekling og forebyggende arbeid. Dette medlem vil styrke familievernet med 30 mill. kroner utover regjeringens forslag, slik at køene reduseres og kapasiteten øker slik at flere familier kan få mer og bedre hjelp. Dette medlem vil derfor foreslå å bevilge 15 mill. kroner til de statlige kontorene.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

842

Familievern

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med

15 000 000

fra kr 202 860 000 til kr 217 860 000»

Post 70 Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil understreke at Stortingets vedtak om å øke bevilgningen til Kirkens familievern med 2 mill. kroner utover regjeringens forslag til budsjett for 2011, var viktig og prisverdig. Dette medlem viser til merknad under kap. 842 post 1. Dette medlem vil understreke verdien av et tosporet familievern og foreslår å øke bevilgningen til Kirkens familievern og de kirkelige kontorene med 15 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

842

Familievern

70

Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med

15 000 000

fra kr 129 954 000 til kr 144 954 000»