Post 70 Tilskudd, overslagsbevilgning

Sammendrag

Utgiftene til kontantstøtte i 2011 anslås nå til 1 355 mill. kroner. Dette er en reduksjon på 82 mill. kroner fra saldert budsjett. Oppdaterte prognoser tilsier flere barn i barnehage sammenliknet med forutsetningene i saldert budsjett.

Det foreslås å redusere bevilgningen på kap. 844 post 70 med 82 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til merknad til kap. 231 post 61.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 38 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 44 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

844

Kontantstøtte:

70

Tilskudd, overslags-bevilgning, nedsettes med

44 000 000

fra kr 1 437 000 000 til kr 1 393 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til omtale og forslag under kap. 231 post 61 vedrørende prisjustering av oppholdsbetalingen i barnehager. Som en følge av dette vil kostnadene knyttet til kontantstøtte ifølge departementets egne tall øke med 13 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

844

Kontantstøtte

70

Tilskudd, overslags-bevilgning, nedsettes med

69 000 000

fra kr 1 437 000 000 til kr 1 368 000 000»