Post 50 Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning

Sammendrag

Midler som Innovasjon Norge ikke har bundet opp ved tilsagn om lån eller garantier innen utgangen av et år, skal tilbakeføres til statskassen påfølgende budsjettår. Videre skal også annullerte eller reduserte tilsagn ved utgangen av det tredje året etter at tilsagn er gitt, tilbakeføres. På grunnlag av regnskapet for 2010 for Innovasjon Norges landsdekkende innovasjonsordning vil det bli tilbakeført 23,75 mill. kroner i 2011, som er 18,75 mill. kroner mer enn bevilgningen i saldert budsjett. Tilbakeføringen fordeler seg med i overkant av 9,2 mill. kroner i annullerte eller reduserte tilsagn fra 2007 og om lag 14,5 mill. kroner i ubenyttede tapsfondsmidler fra 2010. Bakgrunnen for det siste beløpet er at Innovasjon Norge fikk en øremerket ramme på 150 mill. kroner til maritim sektor og øremerkede tapsfondsmidler på 50 mill. kroner knyttet til lånerammen (1/3 av lånerammen). Innovasjon Norge utnyttet tilnærmet hele den øremerkede lånerammen, men i henhold til kalkulert risiko i de enkelte lånetilsagnene var det tilstekkelig å avsette om lag 35,5 mill. kroner av tapsfondsmidlene. Risikoen i disse prosjektene ble med andre ord vurdert som lavere enn gjennomsnittet for andre lån under den landsdekkende innovasjonsordningen.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen under kap. 5325 post 50 økt med 18,75 mill. kroner, fra 5 til 23,75 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.