Post 70 Låne- og garantiprovisjoner

Sammendrag

SIVA betaler en låneprovisjon på 0,4 pst. av årlig gjennomsnittssaldo på innlånsporteføljen til statskassen og en garantiprovisjon på 0,6 pst. av samme beregningsgrunnlag. Låne- og garantiprovisjon for 2010, som innbetales i 2011, utgjorde nærmere 6,9 mill. kroner.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen under kap. 5326 post 70 økt med 1 mill. kroner, fra 5,9 til 6,9 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 95 (Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS

Sammendrag

SIVA SF ved SIVA Eiendom Holding AS (SEH) mottok i november 2010, som forvalter av statens eierinteresser i IT Fornebu Holdning AS (ITFH), 40,77 mill. kroner i forbindelse med kapitalnedsettelse i ITFH. Kapitalnedsettelsen ble gjort ved reduksjon av aksjenes pålydende. Staten eier 32,6 pst. av ITFH gjennom SEH. Midler til statens interesser i ITFH er bevilget særskilt utenom SIVAs ordinære midler. Utbetalingen fra ITFH til SEH skal derfor tilbakeføres til statskassen.

På dette grunnlag foreslås en bevilgning på 40,8 mill. kroner under kap. 5326 ny post 95.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.