Post 86 Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa

Sammendrag

Årsresultatet for investeringsfondene for Nordvest-Russland og Øst-Europa ble på henholdsvis 1,5 mill. kroner og et underskudd på om lag 3,5 mill. kroner. Utbyttet er fastsatt til 75 pst. av årsresultatet for hvert av fondene. Utbyttet utgjør dermed 1 126 000 kroner.

På dette grunnlag foreslås bevilgingen redusert med 1,9 mill. kroner, fra 3 til 1,1 mill. kroner, under kap. 5625 post 86.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.