13.18 Kap. 5656 Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

Post 85 Utbytte

Sammendrag

Basert på nye opplysninger fra selskapene hvor Nærings- og handelsdepartementet forvalter statens eierinteresser foreslås utbytteanslaget for regnskapsåret 2010, med utbetaling i 2011, økt med 6 356 mill. kroner. Økningen skyldes hovedsaklig større utbytter fra de børsnoterte selskapene DnB NOR ASA, Telenor ASA, Norsk Hydro ASA og Cermaq ASA, hvor utbyttene til staten øker med henholdsvis 1 246,1 mill. kroner, 1 163,1 mill. kroner, 259,9 mill. kroner og 157,1 mill. kroner. I tillegg er det forutsatt høyere utbytter fra bl.a. Statkraft SF, Argentum Fondsinvesteringer AS, Eksportfinans ASA, Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S og Mesta Konsern AS.

Utbyttet fra Statkraft SF øker med 2 800 mill. kroner i forhold til saldert budsjett. Dette skyldes et betydelig høyere utbyttegrunnlag enn tidligere lagt til grunn. Utbyttegrunnlaget for selskapet er konsernresultatet etter skatt og minoritetsinteresser, justert for urealiserte verdiendringer og tap.

For Mesta Konsern AS er det økte utbyttet i all hovedsak et tiltak for å korrigere kapitalstrukturen. Mesta Konsern AS har høy egenkapitalandel og tilsvarende lite gjeld sammenlignet med andre selskaper i samme bransje. Det er derfor vurdert som hensiktsmessig å justere kapitalstrukturen gjennom et utbytte som er betydelig både i absolutt beløp og sammenlignet med årsresultatet for 2010. Dette utbyttet er anslått til 162,1 mill. kroner.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen økt med 6 356 mill. kroner, fra 9 946,2 til 16 302,2 mill. kroner under kap. 5656 post 85.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag i Høyres alternative statsbudsjett for 2011 om en forsiktig økning til 95 pst. utbytte i Statkraft SF, Med den sterke økningen i utbytte mener disse medlemmer det er tilstrekkelig å ta 93 pst. i utbytte for 2011.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 750 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 7 106 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

586

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

7 106 000 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 17 052 200 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti foreslår å øke utbyttet i Statkraft til 95 pst. og i Entra Eiendom med 50 mill. kroner. Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen med 989,4 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

7 345 400 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 17 291 600 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til at regjeringen foreslår et betydelig økt utbytte, over 6 mrd. kroner, fra selskaper under NHDs forvaltning. Dette medlem mener det er positivt at resultatene i disse selskapene er bedre enn forventet og mener at det er forsvarlig å ta ytterligere utbytte av enkelte selskaper. Dette medlem foreslår derfor at utbytteprosenten fra Statkraft økes fra 85 til 87, at utbytteprosenten fra Argentum økes fra 76 til 85, og at utbytte fra Entra holdes uendret som vedtatt i saldert budsjett. En slik endring vil samlet medføre et økt utbytte på 231,1 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5656

Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning

85

Utbytte, forhøyes med

6 587 100 000

fra kr 9 946 200 000 til kr 16 533 300 000»