Post 50 (Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen

Sammendrag

Det vises til omtale i Prop. 1 S (2010–2011) om opphør av garantiansvar for den eldste SUS/Baltikum-ordningen i 2010. Det er ingen fordringer under ordningen og beholdningen per 1. januar 2011 var 141,8 mill. kroner. Det foreslås at ordningen avsluttes ved at gjenstående beholdning, inkludert administrasjonskostnader og renter, tilbakeføres statskassen.

På denne bakgrunn foreslås en bevilgning på 142 mill. kroner under kap. 5460 ny post 50.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.