13.4 Kap. 905 Norges geologiske undersøkelse

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det samlet bevilget 52,5 mill. kroner til kartleggingsprogrammet Mareano. Av dette er 14,3 mill. kroner bevilget over budsjettet til Norges geologiske undersøkelse (NGU). Regjeringen har besluttet at programmet skal kartlegge havbunnen i det tidligere omstridte området vest for grenselinjen i Barentshavet. Regjeringen foreslår at det bevilges et tillegg på 30 mill. kroner til kartlegging av disse områdene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2011. Videre har regjeringen besluttet at programmet skal fullføre kartleggingen av havbunnen i Nordland VI i 2011, og foreslår at det bevilges 14 mill. kroner ekstra til dette. Økte utgifter på totalt 44 mill. kroner foreslås fordelt likt med 14,666 mill. kroner mellom Fiskeri- og kystdepartementet ved Havforskningsinstituttet, Miljøverndepartementet ved Statens kartverk og Nærings- og handelsdepartementet ved NGU.

Det vises videre til nærmere omtale, under kap. 906, av forslaget om omdisponering av 3 mill. kroner i driftsmidler mellom Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og NGU knyttet til digitalisering og overføring av DMFs rapportarkiv til NGU.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen under kap. 905 post 1 økt med 17,666 mill. kroner, fra 151,35 til 169,016 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.