13.5 Kap. 906 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

I saldert budsjett er det lagt til grunn at 3 mill. kroner av driftsbevilgningen til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) under kap. 906 post 1 skal benyttes til digitalisering av arkivet. Den delen av arkivet som skal digitaliseres i 2011 omfatter i hovedsak geologisk informasjon som Norges geologiske undersøkelse (NGU) er ansvarlig for. Det er derfor naturlig at NGU, i samarbeid med DMF, gjennomfører digitaliseringen av rapportarkivet og legger det inn i NGUs eksisterende databasesystem. Det vises til omtale av saken under kap. 905 Norges geologiske undersøkelse.

På dette grunnlag foreslås bevilgningen under kap. 906 post 1 redusert med 3 mill. kroner, fra 16,8 til 13,8 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.