13.6 Kap. 909 Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

Post 73 Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning

Komiteens medlemmer fra Høyre mener norske sjøfolk har en kompetanse som det er viktig å opprettholde og som er en viktig ressurs for landet. Sentral kompetanse må sikres fortsatt tilhørighet til Norge. Disse medlemmer vil understreke at det er bred enighet om at en nettolønnsordning bør bestå, fordi det er viktig med ordninger som bidrar til å opprettholde nivået på landets maritime kompetanse. Samtidig vil disse medlemmer vise til at ordningen har en konkurransevridende effekt, og at det derfor er riktig å begrense ordningen noe. Disse medlemmerviser til at Høyre i sitt alternative opplegg reduserer bevilgningen til nettolønnsordningen med 200 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 200 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslags-bevilgning, nedsettes med

200 000 000

fra kr 1 646 600 000 til kr 1 446 600 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til regjeringen Bondevik IIs forslag om å innføre kompetansemodellen for nettolønnsordningen. Dette medlem foreslår at kompetansemodellen innføres og at det settes et tak på utbetalingene tilsvarende innslagspunktet for toppskatten. Dette medlem foreslår derfor at bevilgningen reduseres med 220 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslags-bevilgning, nedsettes med

220 000 000

fra kr 1 646 600 000 til kr 1 426 600 000»

Komiteens medlem fra Venstre mener at den sjøfartskultur som er utviklet over mange år både innenriks og utenriks, må sikres gjennom gode skatte- og avgiftsordninger. Disse må være konkurransedyktige nok til at norsk skipsfart forblir en viktig del av norsk næringsliv. Det må imidlertid ikke være slik at skatteordningene blir så gunstige for en næring, at de utkonkurrerer andre næringer som driver med lignende aktivitet. Dette medlem mener derfor at nettolønnsordningen for sjøfolk må avvikles fordi den oppfattes som urettferdig for landbasert reiseliv langs kysten og for fiskerinæringen.

En avvikling av nettolønnsordningen fra 1. juli 2011 vil medføre en innsparing på 549 mill. kroner i bokført effekt i 2011.

Dette medlem viser videre til at Econ Pöyry i en nylig framlagt rapport konkluderer med at ordningen er samfunnsøkonomisk ulønnsom. Dette medlem viser videre til at hovedbegrunnelsen for ordningen er at «alle andre» har den. Dette medlem tror at ordningen vil bli avviklet i en rekke land dersom Norge og/eller andre land tar et første skritt. Dette medlem oppfordrer derfor næringsministeren til snarest å ta et initiativ til at ordningen avvikles i de fleste land, slik at konkurranseforskjellen fortsatt blir lik mellom norske og andre sjøfolk.

Dette medlem viser også til at det er «lekket ut» at regjeringen langt på vei planla å redusere/av-vik-le ordningen i statsbudsjettet for 2011, men ble reddet i siste stund av forbedrede anslag knyttet til skatteinntekter og utgifter i Folketrygden enn først anslått.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

909

Tiltak for sysselsetting av sjøfolk

73

Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslags-bevilgning, nedsettes med

549 000 000

fra kr 1 646 600 000 til kr 1 097 600 000»