Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Både utgifts- og inntektsbevilgningen for lostjenesten og sjøtrafikksentralene pris- og lønnsjusteres i de årlige statsbudsjettene. Over noen år har imidlertid inntektene og utgiftene i lostjenesten og sjøtrafikksentraltjenesten økt mer enn bevilgningene. Dette skyldes både økt aktivitet og utgiftsvekst utover de pris- og lønnsindeksene som har vært lagt til grunn ved utarbeidelsen av budsjettet.

For å ivareta kravet til realistisk budsjettering foreslås det at kap. 1062 post 1 økes med 140 mill. kroner i 2011. Videre foreslås det at inntektsbevilgningen økes tilsvarende, jf. omtale under kap. 5575 post 74.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 21 Spesielle driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 1062 post 21 benyttes blant annet til å dekke Kystverkets aksjoner mot akutt forurensning. I 2010 var det i tillegg bevilget midler på posten til fjerningen av vraket etter Murmansk.

I 2010 var det et mindreforbruk på 41,7 mill. kroner på posten som følge av forskyvning i fremdriften i arbeidet med å fjerne vraket av krysseren Murmansk. Maksimalt tillatt overført beløp fra 2010 til 2011 på posten var 7,7 mill. kroner, tilsvarende fem prosent av bevilgningen. Resten av mindreforbruket, som ikke kunne overføres, er også bundet opp i inngått kontrakt i forbindelse med fjerningen av Murmansk.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på kap. 1062 post 21 med 34 mill. kroner i 2011.

Tilføyelse av stikkordet «kan overføres»

Som følge av at håndteringen av Murmansk, ubåten U-864 og andre vrak er bevilget på denne posten i 2011, vil det være usikkert om hele bevilgningen på posten vil bli utbetalt i 2011.

For at et eventuelt mindreforbruk i 2011 skal kunne overføres til 2012, fremmes det forslag om å knytte stikkordet «kan overføres» til kap. 1062 post 21 i 2011.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til at håndteringen av skipsforlis og skipshavarier som «Full City» og «Godafoss» har avdekket et stort forbedringspotensial knyttet til norsk oljevernberedskap. Kjapp responstid er avgjørende for oljevernberedskapen, og at det er om å gjøre å få lenser rundt utslippstedet så fort som mulig. Disse medlemmer vil i den forbindelse påpeke at det etter «Godafoss»-forliset tok hele 6 timer før de første lensene kom på plass. Disse medlemmer viser til at responstiden i forbindelse med oljeutslipp kan kuttes betraktelig ved hjelp av ny teknologi, for eksempel har Den svenske sjøredningen investert i 25 speedlektere som kan slepes i inntil 30 knop. Redningsselskapet har på bakgrunn av uttesting i forbindelse med øvelser i Norge slått fast at responstiden ved «Godafoss»-forliset kunne ha blitt kuttet til en tredjedel ved hjelp av slike speedlektere. Disse medlemmer viser til at Fremskrittspartiets medlemmer av transport- og kommunikasjonskomiteen fremmer anmodningsforslag i innstillingen til Prop. 86 S (2010–2011) vedrørende disse forhold.

Komiteens medlem fra Venstre peker på at oljevernberedskapen har sviktet ved flere anledninger, og at sammenlignbare land har en oljevernberedskap med raskere responstid enn vi har i Norge. Dette medlem foreslår derfor å styrke oljevernberedskapen med 30 mill. kroner til innkjøp av bedre utstyr og kompetanseheving.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1062

Kystverket

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

64 000 000

fra kr 304 350 000 til kr 368 350 000»

Post 70 Tilskudd til Redningsselskapet

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til at Redningsselskapet gjør en svært viktig innsats på sjøen for å redde mennesker og materiell fra ulykker. Disse medlemmer viser til at Redningsselskapet i 2010 og 2011 har bidratt ved en rekke havarier langs kysten, og at Redningsselskapet også er en del av ryggraden i oljevernberedskapen langs kysten. Disse medlemmer viser til at Statens rammetilskudd i 2011 knapt dekker nok til det som fem av Redningsselskapet redningsskøyter koster i drift og avskriving. For ikke å svekke beredskapen, måtte Redningsselskapet for 2011 budsjettere med et underskudd på 16 mill. kroner.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår å øke bevilgningen med 16 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 16 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1062

Kystverket

70

Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med

16 000 000

fra kr 43 300 000 til kr 59 300 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til den imponerende «1. linjetjeneste» Redningsselskapet yter i svært mange havarier og motorstanstilfeller langs kysten, fordi skøytene befinner seg langs hele kysten. Disse medlemmer konstaterer at dette er hendelser vi ikke hører så mye om, nettopp fordi Redningsselskapet er raskt på plass med sleper om bord i havaristen, og store katastrofer avverges/kontrolleres til større slepefartøy kommer til unnsetting. Disse medlemmer mener derfor det er særlig uheldig at ikke regjeringen bevilger nok midler til Redningsselskapet, slik det kom til uttrykk på høringen i komiteen. Disse medlemmer viser til Høyres alternative budsjett hvor vi bevilget 15 mill. kroner til slepebåtberedskap for Redningsselskapet, og vil ytterligere styrke satsningen i revidert nasjonalbudsjett.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1062

Kystverket

70

Tilskudd Redningssel-skapet, forhøyes med

15 000 000

fra kr 43 300 000 til kr 58 300 000»