Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Mareano-kartlegging

I forbindelse med oppdateringen av forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten er det satt som målsetting at Mareano-programmet gjennomfører kartleggingen av havbunnen i Nordland VI i 2011. I tillegg ønsker regjeringen at Mareano-programmet kartlegger havbunnen i området vest for grenselinjen i Barentshavet i henhold til avgrensningsavtalen mellom Norge og Russland.

Regjeringen foreslår til sammen 44 mill. kroner i tilleggsbevilgninger til Mareano i 2011, fordelt med 30 mill. kroner til kartlegging av området vest for grenselinjen i Barentshavet og 14 mill. kroner til å fullføre kartleggingen av Nordland VI i 2011. Midlene fordeles likt mellom Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet med 14,666 mill. kroner.

Oppstart av kunnskapsinnhenting

Den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet-Lofoten viser at det er behov for økt kunnskap blant annet om marine økosystemer og ressurser i Lofoten-Vesterålen. Det vil i denne sammenheng være aktuelt å hente inn økt kunnskap om blant annet gytefelt, gytebestander og bunnhabitater. Det vil også være behov for å belyse problemstillinger knyttet til fiskerinæringen og samspillet med andre næringer. Regjeringen foreslår derfor økte utgifter på 9 mill. kroner til kunnskapsinnhenting i regi av Havforskningsinstituttet. Samlet foreslås bevilgningen på kap. 1020 post 1 økt med 23,666 mill. kroner i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.