Post 71 Kontrollavgift fiskeflåten

Sammendrag

Det betales kontrollavgift på 0,2 pst. av brutto fangstverdi for all fangst som omfattes av salgslagenes enerett til førstehåndsomsetning etter råfiskloven. Inntektsbevilgningen på kap. 5575 post 71 dekker deler av forvaltningens kostnader til kontroll av fiskeriene. Som følge av økte anslag for brutto fangstverdi i 2011, foreslås det å øke inntektsbevilgningen på kap. 5575 post 71 med 6 mill. kroner til 30,82 mill. kroner i 2011.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 74 Sektoravgifter Kystverket

Sammendrag

Oppjustering av inntekts- og utgiftsbevilgning til lostjenesten og sjøtrafikksentralene

Det vises til omtale under kap. 1062 post 1. For å ivareta kravet til realistisk budsjettering fremmes det forslag om at inntektsbevilgningen på kap. 5575 post 74 økes med 140 mill. kroner i 2011.

Nedjustering av avgiftsinntekter som følge av omlegging av avgifts- og betalingssystem

Det er fra 1. januar 2011 gjennomført en rekke omlegginger i avgiftssystemet for Kystverket som samlet sett påvirker nivået på inntektene fra årsavgifter under Kystverket i 2011.

Avgiftssystemet for lostjenesten er lagt om blant annet gjennom en ny fordeling av avgiftsbelastningen mellom losberedskapsavgift og losavgift. Videre er det en mindre endring i anslaget på avgiftsinntekter som følge av at kystgebyret ble redusert fra 30 til 20 pst. i 2011. Den samlede effekten av disse endringene i 2011 er anslått til å redusere inntektene med 23,5 mill. kroner.

Videre har Fiskeri- og kystdepartementet hatt på høring et forslag om å legge om til kvartalsvis innbetaling av årsavgifter, i stedet for dagens system hvor betaling av årsavgift forskuddsbetales for hele året. Forslaget er i tråd med et ønske fra næringen. Det legges opp til at endringen trer i kraft fra og med 2012. Endringen vil innebære at de som forskuddsbetaler årsavgift for 2012 i 2011 kun vil betale for 1. kvartal 2012, og ikke for hele året. Dersom det legges til grunn at samme andel som i 2010 betaler årsavgiften for 2012 før årsskiftet, vil dette medføre en engangsreduksjon i 2011 på 47,3 mill. kroner. Samlet foreslås bevilgningen på kap. 5575 post 74 økt med 69,2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.