14.5 Kap. 2540 Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

Post 70 Tilskudd

Sammendrag

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår, etter innspill fra Norges Fiskarlag og Norsk Sjømannsforbund, en prinsipiell endring av arbeidsledighetstrygden for fiskere og fangsfolk. Endringen innebærer at arbeidsledighetstrygden for fiskere blir inntektsbasert, på samme måte som alminnelig arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven. Arbeidsledighetstrygden for fiskere vil imidlertid fortsatt være noe annerledes enn arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven, på grunn av fiskernes spesielle yrke og status. Produktavgiften skal fortsatt finansiere ordningen.

Forslaget har vært på høring og det var, med få unntak, bred støtte til forslaget. I hovedsak vil de materielle endringene bestå av følgende:

  • Endring fra fast dagpengesats på 360 kroner til samme inntektsbasert fastsetting som arbeidsledighetstrygd etter folketrygdloven, på 2,4 promille av dagpengegrunnlaget.

  • Dagpengegrunnlaget vil være basert på tidligere inntekt fra fiske og fangst.

  • Som i den alminnelige arbeidsledighetstrygden må også arbeidsledige fiskere og fangstfolk oppfylle krav til minsteinntekt for å få dagpenger.

  • Når en fisker på blad B blir arbeidsledig kan han likevel få dagpenger selv om han ikke har vært fisker lenge nok til å oppfylle kravet om minsteinntekt. I beregningsgrunnlaget for minsteinntekt og dagpengesats vil da annen arbeidsinntekt likestilles med inntekt fra fiske.

  • Varigheten av stønaden vil bli begrenset til 104 uker, tilsvarende som for den alminnelige arbeidsledighetstrygden.

  • Det skal ytes stønad for 5 virkedager per uke, mot 6 dager per uke i dag.

I en overgangsperiode som varer ut 2011 vil fiskerne kunne velge mellom dagpenger etter gammel eller ny ordning.

Fiskeri- og kystdepartementet vil vedta en ny forskrift med virkning fra 1. juli 2011. Det legges opp til en evaluering av ordningen etter utløpet av 2012.

Det anslås at en inntektsbasert ordning vil kreve en bevilgningsøkning på 13,2 mill. kroner årlig. Med bakgrunn i dette vil det være nødvendig med 6,6 mill. kroner for å dekke økte utbetalinger andre halvår 2011. Videre vil en overgangsordning medføre ekstra utgifter på om lag 3 mill. kroner.

På denne bakgrunn foreslås det at bevilgningen på kap. 2540 post 70 økes med 9,6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.