16.8 Kap. 5611 Aksjer i NSB AS

Post 85 Utbytte

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det budsjettert med et utbytte fra NSB AS på 53 mill. kroner. Endelig årsresultat for konsernet (etter skatt) i 2010 ble på 293 mill. kroner. Statens utbyttepolitikk overfor selskaper som forvaltes av Samferdselsdepartementet tilsier en forventning om et utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset oppad til fri egenkapital. Dette innebærer et utbytte for regnskapsåret 2010 på 146,5 mill. kroner.

Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 5611 Aksjer i NSB AS, post 85 Utbytte med 93,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre merker seg at regjeringen vurderer det slik at NSB går så godt at utbyttet kan økes med 93,5 mill. kroner. Disse medlemmer mener dette er uforståelig i en situasjon hvor jernbanen trenger mer ressurser, ikke mindre. Disse medlemmer viser til regjeringens forslag om kun 40 millioner ekstra i vedlikeholdsmidler, som betyr en svekkelse av jernbanesektoren total sett. Disse medlemmer vil for øvrig bemerke at regjeringen har utsatt gjennomføringen av en ny grunnrutemodell for jernbanen på Østlandet på ubestemt tid. Det haster nå med å få på plass ny grunnrutemodell på Østlandet, og et bedre jernbanetilbud til de reisende. Dette krever forsterket innsats fra regjeringen. Infrastruktur må forbedres, men også NSBs tjenester må styrkes.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre mener at de store utfordringer NSB står overfor på investeringssiden ikke tilsier en økning i statens utbytte fra NSB, men i stedet en styrking av budsjettet for investeringer i materiell for å sikre passasjerene et godt transporttilbud. Disse medlemmer vil derfor gå mot regjeringens foreslåtte utbytteøkning.

Disse medlemmer vil gå mot regjeringens forslag om økning på 93,5 mill. kroner.

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti mener derfor det er svært overraskende at regjeringen i en slik situasjon velger å ta ut et betydelig utbytte fra NSB. Dette medlem foreslår derfor at bevilgningen reduseres med 146,5 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5611

Aksjer i NSB AS

85

Utbytte, nedsettes med

53 000 000

fra kr 53 000 000 til kr 0»