16.9 Kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS

Post 85 (Ny) Utbytte

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det ikke budsjettert med utbytte fra Posten Norge AS. Endelig årsresultat for konsernet (etter skatt) i 2010 ble på 276 mill. kroner. Statens utbyttepolitikk overfor selskaper som forvaltes av Samferdselsdepartementet tilsier en forventning om et utbytte på 50 pst. av resultatet, begrenset oppad til fri egenkapital. Dette innebærer et utbytte fra Posten Norge AS for regnskapsåret 2010 på 138 mill. kroner.

Det foreslås å bevilge 138 mill. kroner på kap. 5618 Aksjer i Posten Norge AS, post 85 Utbytte.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.