Post 22 Samordning av IKT-politikken, kan overføres

Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 0,35 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1560 post 1, jf. omtale under kap. 1534 post 72 og kap. 1560 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.