Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Som følge av nye arbeidsoppgaver i forbindelse med implementering av ny politiregisterlov og datalagringsdirektivet er det behov for å øke bemanningen med ett årsverk i Datatilsynet. Det legges til grunn 4 måneders effekt i 2011.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 0,27 mill. kroner, jf. omtale under Justisdepartementet, kap. 440 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet gir sin støtte til denne bevilgningsøkningen, og viser til merknader fra disse medlemmer i Innst. 16 S (2010–2011) der det ble påpekt at EUs datalagringsdirektiv setter personvernet i Norge under ekstra press og at sak basert på Personvernkommisjonens anbefalinger burde ha vært behandlet av Stortinget før datalagringsdirektivet ble behandlet. Disse medlemmer mener Datatilsynet i fremtiden kommer til å spille en enda viktigere rolle for å motvirke uheldige effekter som teknologiutviklingen kan tenkes å spille i forhold til personvernforhold for landets innbyggere.