Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bruk av tegnsettstandarden UTF-8 i offentlig elektronisk kommunikasjon er viktig både for elektronisk samhandling i offentlig sektor generelt, og for korrekt presentasjon av samiske tegn spesielt. Statlig sektor er pålagt å benytte UTF-8 ved utveksling av informasjon fra 1. januar 2012.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal ha rollen som rådgiver, tilrettelegger og observatør i arbeidet med overgang til UTF-8. Ved Stortingets behandling av Prop. 38 S (2010–2011) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble det bevilget 0,3 mill. kroner under kap. 1560 Direktoratet for forvaltning og IKT, post 1 Driftsutgifter til oppstart av arbeidet i 2010. For å videreføre arbeidet i 2011 er det behov for å øke bevilgningen til Difi med 0,65 mill. kroner.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 0,65 mill. kroner mot at bevilgningen på kap. 1534 post 72 reduseres med 0,3 mill. kroner og at bevilgningen på kap. 1561 post 22 reduseres med 0,35 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlem fra Venstre vil understreke at det er viktig å legge til rette for yrkesaktivitet for de som har redusert arbeidsevne. Mange som ikke kan arbeide i full stilling, kan likevel gjøre en betydelig innsats for eksempel i deltidsstillinger, midlertidige ansettelser og gjennom tilpassede arbeidsoppgaver. Dette medlem vil ha mer bruk av ordningen med tidsubestemt lønnstilskudd, både for å sikre dem som er i ferd med å falle ut av arbeidsmarkedet på grunn av sykdom eller andre årsaker, og for å gi mer fleksible muligheter til de som er ute av arbeidsmarkedet. Mange andre tiltak er også viktig for å gi flest mulig en reell mulighet til å bidra etter evne. Dette medlem foreslår derfor økte bevilgninger på 27 mill. kroner til 200 ekstra trainee-plasser for personer med nedsatt funksjonsevne i statsforvaltningen.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1560

Direktoratet for forvaltning og IKT

1

Driftsutgifter, forhøyes med

27 650 000

fra kr 176 265 000 til kr 203 915 000»

Post 23 Elektronisk ID, kan overføres

Sammendrag

Regjeringen arbeider med innføring av et nasjonalt ID-kort. Kortet skal ha tre funksjoner. Det skal kunne dokumentere rett identitet med høy sikkerhet. Videre skal kortet kunne brukes som alternativ til pass i Schengen-området. Kortet skal også inneholde en elektronisk ID (eID). Politiet vil ha ansvar for utstedelse av kortet.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å etablere en nasjonal eID som skal legges på det nasjonale ID-kortet. Den vil gi innbyggerne tilgang til nettjenester som krever høy sikkerhet, samt gi mulighet for elektronisk signering og for kryptering av informasjon mellom det offentlige og innbyggerne. Som en følge av forsinket framdrift og behov for kvalitetssikring av teknisk løsning for nasjonalt ID-kort i politiet, vil Difi få økte prosjektkostnader.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 3,2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er positive til arbeidet med nasjonalt ID-kort, og registrerer at arbeidet er forsinket. Disse medlemmer vil for øvrig vise til sitt budsjettspørsmål 19 fra finanskomiteen/Fraksjon av 18. mai 2011, samt statsrådens svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1340 (2010–2011) fra Arne Sortevik, og støtter regjeringens økning.