Post 30 Prosjektering av bygg, kan overføres

Sammendrag

Samlokalisering av Norges Veterinærhøgskole (NVH) og Veterinærinstituttet (VI) med Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i det nye universitetet på Ås er under prosjektering, jf. Prop. 1 S (2010–2011) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Innenfor bevilgningen på posten i saldert budsjett for 2011 er det satt av 43 mill. kroner til prosjektet. Midlene dekker kostnader fram til og med skisseprosjekt, som blir ferdigstilt i juni 2011. For å unngå stopp i prosjekteringen etter skisseprosjektet er det behov for 61 mill. kroner i 2011. De totale kostnadene fram til ferdig forprosjekt er beregnet til 175 mill. kroner.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 61 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet støtter forslaget, men vil likevel påpeke at regjeringen ikke har klart å organisere denne prosjekteringen på en god nok måte. Disse medlemmer forventer at regjeringen for fremtiden planlegger og organiserer slike prosjekter bedre slik at det ikke blir nødvendig å be om økte bevilgninger i etterkant.

Post 33 Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

Sammendrag

Det skal gjennomføres en total rehabilitering av sentrumsbygningene ved Universitetet i Oslo. Fase 1 av rehabiliteringen omfatter Aulaen, Midtfløy og Vestfløy, samt refundamentering av Domus Bibliotecha, Professorboligen og Gymnastikkbygningen. Det er lagt til grunn at innvendige arbeider i Aulaen skal være ferdig restaurert til 200-årsjubileum i 2011. Resterende arbeider skal ifølge framdriftsplanen bli ferdigstilt i november 2012. Kostnadsrammen er på 520 mill. kroner pr. 1. juli 2011 og det er satt av 121 mill. kroner til prosjektet innenfor saldert budsjett 2011, jf. Prop. 1 S (2010–2011) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Som følge av faseforskyvninger av utbetalinger mellom år og lavere tilbud på enkelte entrepriser enn forventet, er behovet i 2011 redusert.

Det foreslås på denne bakgrunn å redusere bevilgningen på posten med 30 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

I 2008 ble det gitt en sluttbevilgning på 125,3 mill. kroner til brukerutstyr til prosjekt Nytt operahus. Ved utgangen av 2010 gjensto 6,79 mill. kroner av sluttbevilgningen som følge av at enkelte innkjøpsprosesser har vært mer tidkrevende enn forutsatt. På grunn av bevilgningsreglementets regler om overføring av ubrukt bevilgning, ble ikke de resterende midler overført til 2011.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 6,79 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.