18.13 Kap. 1584 Eiendommer utenfor husleieordningen

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Utgifter til eiendommer utenfor husleieordningen ble tidligere budsjettert og regnskapsført på kap. 2445 Statsbygg, post 24 Driftsresultat. I forbindelse med behandlingen av Prop. 1 S (2010–2011) Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble utgiftene knyttet til disse eiendommene skilt ut på nytt kap. 1584 post 1. Det har i ettertid blitt avdekket at det er behov for økt bevilgning på posten for å dekke driftskostnader relatert til Bygdø Kongsgård.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 2,5 mill. kroner mot tilsvarende økning av driftsresultatet på kap. 2445 post 24, jf. omtale under kap. 2445 post 24.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.