Post 71 Tilskudd til kirkelige formål

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti har merket seg at det er et gap mellom antall årsverk i utearbeidet til Sjømannskirken og det antall som ligger til grunn for tilskuddet over statsbudsjettet. Disse medlemmer foreslår derfor å øke bevilgningen til Sjømannskirken med 2,5 mill. kroner for å øke antall årsverk det gis støtte for.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår å øke bevilgningen med 2,5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, noe som tilsvarer en økning på 2,5 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

71

Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med

2 500 000

fra kr 203 430 000 til kr 205 930 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti vil understreke det viktige arbeidet som utføres av Kirkens ressurssenter mot vold og sek-suelle overgrep. Ressurssenteret gjør et faglig godt arbeid som det er behov for. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen til Kirkens ressurssenter mot vold og overgrep med 0,5 mill. kroner.

Dette medlem foreslår derfor å øke bevilgningen på denne posten med til sammen 3 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

71

Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med

3 000 000

fra kr 203 430 000 til kr 206 430 000»

Post 72 Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) har laget en alarmerende rapport om tilstanden til kirkebyggene rundt om i landet. Blant annet har over 80 pst. av norske kirker alvorlige feil på det elektriske anlegget, noe som betyr at det er stor fare for brann. Dette medlem mener det er behov for sterkere grep for å sette i stand kirkene og foreslår derfor å øke rammen for rentefrie lån med 500 mill. kroner, samt å bevilge 10 mill. kroner til sentrale tiltak for kirkebygg. Prioriterte tiltak ved en slik bevilgning ville være blant annet automatiske slukkeanlegg på de kulturhistoriske mest verdifulle kirkene, brann- og tyverialarmer, og montering av lynvernanlegg. Dette medlem ville også prioritert i samarbeid med Riksantikvaren å utvikle veiledninger og bidra til styrket kompetanse i tilgjengelighet i kirker og andre kulturhistoriske bygninger som er i aktivt bruk. Dette medlem foreslår å øke bevilgningen på denne posten med 10 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

72

Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med

10 000 000

fra kr 10 000 000 til kr 20 000 000»

Post 74 Tilskudd til Oslo Domkirke

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at Oslo domkirke har fått redusert tilskudd på ikke lovpålagte oppgaver fra Oslo kommune, samtidig som den i likhet med Nidaros domkirke ivaretar nasjonale oppgaver. Nidarosdomen får statlig bevilgning på 3 mill. kroner mens Oslo domkirke får 1 mill. kroner i statlig bevilgning for sine riksdekkende oppgaver.

Med bakgrunn i dette mener disse medlemmer at det er behov for å styrke Oslo domkirkes budsjett med 2 mill. kroner.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 2 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 2 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

74

Tilskudd til Oslo domkirke, forhøyes med

2 000 000

fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000»

Post 75 Trosopplæring

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti mener trosopplæringen er en viktig forutsetning for å opprettholde en bred og engasjert folkekirke. Disse medlemmer ser det som avgjørende at reformen må gjøres landsdekkende. Disse medlemmer har merket seg at trosopplæringsreformen på tross av økte bevilgninger ligger etter den opptrappingsplanen som tidligere er vedtatt av Stortinget. Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 10 mill. kroner utover regjeringens forslag slik at flere prostier kan få del i trosopplæringsprosjekter.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

75

Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med

10 000 000

fra kr 177 870 000 til kr 187 870 000»

Post 76 Oppgradering og sikring av kirker som kulturminner

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet mener det er viktig å ta vare på våre kirkebygg. Kirkebyggene er en stor del av vår historie, kulturarv og identitet. I følge rapporten «Vel bevart» som ble utført i 2009–2010 av Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon fremkommer det at kontrollen av de elektriske anleggene har avdekket alvorlige feil i 81,4 pst. av kirkene, det er kirkene med høy vernestatus, eldre enn 1850, som kommer dårligst ut.

Disse avvikene øker risikoen for brann og kan gi alvorlige personskader ved berøring. 32,3 pst. av kirkene har ikke installert automatisk brannvarslingsanlegg og 58 pst. mangler utvendig branndeteksjon for å fange opp utvendig påtenning av kirkebygget. Andelen som har automatisk slokkeanlegg er lav; kun 3,5 pst. har vannsprinkleranlegg, 3,1 pst. har tørrsprinkleranlegg. Til sammen utgjør behovet for tiltak på el-anlegg 850–1 080 mill. kroner eks. mva. for å oppnå et akseptabelt vedlikeholds- og sikkerhetsmessig nivå på de elektriske anleggene i de 1 600 kontrollerte kirkene. Dette utgjør om lag 10 pst. av det anslåtte, samlede istandsettings-, oppgraderings- og utviklingsbehovet for alle landets kirkebygg. Disse medlemmer mener på dette grunnlag det er behov for en ekstraordinær bevilgning til å ivareta kulturminneverdiene i de eldste kirkene og foreslår å bevilge 50 mill. kroner øremerket til brannsikring.

Disse medlemmer foreslår å bevilge 50 mill. kroner, tilsvarende en økning på 50 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

76

(Ny) Oppgradering og sikring av kirker som kulturminner, bevilges med

50 000 000»

Post 77 (Ny) Lokal omstilling ifm. stat/kirkeforliket og styrking av gravferdsforvaltningens kompetanse

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti viser til at lokale menigheter står overfor store utfordringer knyttet til stat/kirke-reformen. Disse medlemmer viser videre til at gravferdsforvaltningen har behov for økt kompetanse i møte med det økende livssynsmangfoldet. Disse medlemmer foreslår derfor å øke bevilgningen til lokal omstilling i forbindelse med stat/kirke-forliket og styrking av gravferdsforvaltningens kompetanse med 2 mill. kroner.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1590

Kirkelig administrasjon

77

(Ny) Lokal omstilling ifm. stat/kirkeforliket og styrking av gravferdsforvaltningens kompetanse, bevilges med

2 000 000»