18.2 Kap. 1500 Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Sammendrag

Samerettsutvalget overleverte sin andre delutredning NOU 2007:13 Den nye sameretten til Justisdepartementet 3. desember 2007. Utvalget har utredet den samiske befolkningens stilling vedrørende retten til land og vann i samiske bruksområder sør for Finnmark. For å følge opp forslagene fra Samerettsutvalget er det opprettet en interdepartemental arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen ledes av Justisdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet i fellesskap, mens den praktiske koordineringen skjer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Organiseringen av arbeidet innebærer en overføring av ansvaret for enkelte arbeidsoppgaver.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 1 mill. kroner mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen under Justisdepartementets kap. 400 post 1, jf. omtale under Justisdepartementet, kap. 400 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.