Post 51 (Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

Sammendrag

Kongsseteren ble i 1906 gitt som folkegave til H.M. Kongen. Bygningen har høy kulturhistorisk verdi, samtidig som den benyttes som bolig i vinterhalvåret. Det er avdekket behov for å gjennomføre flere verdibevarende vedlikeholdstiltak på Kongsseteren. Den totale kostnaden for tiltakene er beregnet til 8,8 mill. kroner og vil bli utført over en periode på to år. Det foreslås å bevilge 3,19 mill. kroner til oppstart av arbeidet i 2011.

Ved Stortingets behandling av Prop. 38 S (2010–2011) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble det bevilget 3 mill. kroner til brannsikring på Kongsseteren. Ved en feil ble utbetalingen foretatt først i 2011. Det foreslås derfor å bevilge 3 mill. kroner til tiltaket i 2011.

Samlet foreslås det å bevilge 6,19 mill. kroner på posten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.