Post 21 (Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres

Sammendrag

For 2011 er det bevilget 15 mill. kroner på kap. 1502 Tilskudd til kompetanseutvikling, post 70 Tilskudd. Av bevilgningen går 2,5 mill. kroner til videreføring av partenes felles opplærings- og utviklingstiltak. Om lag 2 mill. kroner går til landsdekkende tiltak og til drift av prosjektet. Det foreslås å opprette en ny post 21 Spesielle driftsutgifter til sistnevnte formål.

Det foreslås å bevilge 2 mill. kroner på posten mot tilsvarende reduksjon av bevilgningen på kap. 1502 post 70, jf. omtale under kap. 1502 post 70. Videre foreslås det at ny post 21 Spesielle driftsutgifter får tilknyttet stikkordet «kan overføres».

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 70 Tilskudd, kan overføres

Sammendrag

Det foreslås at bevilgningen på posten reduseres med 2 mill. kroner, mot tilsvarende økning av bevilgningen på kap. 1502 post 21, jf. omtale under kap. 1502 post 21.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.