18.4 Kap. 1504 Kompensasjon til Opplysnings-vesenets fond

Post 70 (Ny) Kompensasjon

Sammendrag

Ved Høyesteretts dom av 12. mai 2010 ble tomtefesteinstruksen kjent ugyldig for Opplysningsvesenets fond (OVF). Instruksen ble funnet å være i strid med Grunnloven § 106 fordi den påla OVF å innløse festetomter til en lavere pris og kreve inn en lavere festeavgift enn det som følger av de alminnelige regler i tomtefesteloven.

OVF fremmet 2. juli 2010 krav om erstatning fra staten for tap oppstått som følge av instruksen. Ved Stortingets behandling av Prop. 38 S (2010–2011) Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet ble det bevilget 320 mill. kroner til kompensasjon til OVF for mindreinntekt ved innløsing av festetomter og mindreinntekt i 2009 og 2010 som følge av at festeavgifter ble justert iht. tomtefesteinstruksen. I desember 2010 fikk OVF utbetalt 318,8 mill. kroner i henhold til oppnådd enighet om kompensasjon for disse postene. Det fremmes nå forslag om bevilgning til kompensasjon til OVF for resterende mindreinntekter og utlegg som følge av instruksen.

Som følge av at festeavgiftene ble justert iht. tomtefesteinstruksen, vil OVF få en mindreinntekt i framtidige år. Årlig mindreinntekt som følge av at tomtefesteinstruksen påla OVF å innkreve en lavere festeavgift enn avtalt i festeforholdet er anslått til om lag 7,6 mill. kroner. Årlig mindreinntekt som følge av at festeavgifter som ble oppregulert i 2009 og 2010, ble fastsatt til et lavere beløp enn det festeavtalen og tomtefesteloven pålegger er anslått til 0,9 mill. kroner. Det foreslås at det framtidige årlige tapet som følge av justerte festeavgifter kompenseres med et engangsbeløp på 213,5 mill. kroner som utbetales i 2011.

Som følge av tomtefesteinstruksen ble oppregulering av enkelte festeavgifter som skulle oppreguleres i 2009 og 2010 utsatt. Den samlede mindreinntekten for disse utgjør 8 mill. kroner inkl. renter.

Utover de ovennevnte forhold har OVF fremmet krav om kompensasjon for utgifter til administrasjon, rådgivning mv. som følge av tomtefestesaken. Omfanget av dette kravet med renter er ikke endelig avklart. Forhandlingene med OVF vil fortsette med henblikk på inngåelse av avtale om utbetaling av endelig kompensasjon.

Det foreslås på denne bakgrunn å bevilge 235 mill. kroner på posten.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.