18.5 Kap. 1510. Fylkesmannsembetene

Post 1 Driftsutgifter

Komiteens medlem fra Venstre mener at det er en stor utfordring at offentlig sektor stadig blir større og mer omfattende og at den statlige kontroll og statlige oppgaver blir flere. Dette medlem ønsker både å flytte oppgaver ned til kommunen og en mer effektiv offentlig sektor og stat. Dette medlem foreslår derfor et kutt på rundt 2 pst. til driftstilskuddet til fylkesmannsadministrasjonen. Dette medlem bevilger derfor 30 mill. kroner mindre til driftstilskuddet til fylkesmannsadministrasjonen.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1510

Fylkesmannsembetene

1

Driftsutgifter, nedsettes med

30 000 000

fra kr 1 308 785 000 til kr 1 278 785 000»