Post 23 Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Sammendrag

Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) opplever stadig økende saksmengde. I 2010 var antallet nye saker til KOFA mer enn det dobbelte av antallet i 2006 og 2007. I tillegg har sakene blitt vesentlig mer komplekse etter at nemnda fikk myndighet til å ilegge gebyr for ulovlige direkteanskaffelser i 2007. Kort saksbehandlingstid er viktig for at KOFA skal oppleves som et reelt alternativ til domstolene. Midlene skal bidra til at saksbehandlingstiden i KOFA er så kort som mulig.

Det foreslås på denne bakgrunn å øke bevilgningen på posten med 2 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.