18.7 Kap. 1534 Tilskudd til samiske formål

Post 72 Samisk språk, informasjon m.m.

Sammendrag

Det foreslås å redusere bevilgningen på posten med 0,3 mill. kroner mot tilsvarende økning på kap. 1560 post 1, jf. omtale under kap. 1560 post 1 og kap. 1561 post 22.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.