19.3 Kap. 5580 Sektoravgifter under Finans-departementet

Post 70 Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene

Sammendrag

Bevilgningen på kap. 5580 post 70 foreslås økt med 3,7 mill. kroner, jf. nærmere omtale under kap. 1602 Finanstilsynet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.