19.20 Kap. 5531 Avgift på tobakkvarer mv.

Post 70 Avgift på tobakkvarer mv.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 235 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 235 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med

235 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 7 765 000 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til forslag i kapittel 4 om økning av tobakksavgiftene.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 100 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

100 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 8 100 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å øke avgiften på tobakk med 5 pst. og samtidig avvikle ordningen med taxfree-salg av tobakksvarer, nærmere omtalt i kap. 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftsskjerpelse på 500 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5531

Avgift på tobakkvarer mv.

70

Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med

500 000 000

fra kr 8 000 000 000 til kr 8 500 000 000»