19.21 Kap. 5536 Avgift på motorvogner mv.

Post 71 Engangsavgift

Sammendrag

Det vises til forslag om å endre definisjonen av hybridbiler i engangsavgiften slik at også de nye variantene av hybridbiler blir omfattet av definisjonen og kan nyte godt av lettelsene for hybridkjøretøy i engangsavgiften. Se omtale i kap. 11 i Prop. 116 LS (2010–2011) Endringar i skatte- og avgiftsreglar mv. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 1 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 100 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 101 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett. Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, nedsettes med

101 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 599 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling om å øke CO2-komponenten i engangsavgiften med 20 pst. for biler med utslipp over 135 g/km, og foreslår å øke bevilgningen med 150 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, forhøyes med

149 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 849 000 000»

Post 72 Årsavgift

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling om å frita miljøbiler for årsavgift i 5 år, og foreslår å redusere bevilgningen med 50 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

72

Årsavgift, nedsettes med

50 000 000

fra kr 8 900 000 000 til kr 8 850 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å gi politiets utrykningskjøretøy avgiftsfritak på linje med øvrige utrykningskjøretøy, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftslette på 16 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5536

Avgift på motorvogner mv.

71

Engangsavgift, nedsettes med

16 000 000

fra kr 19 700 000 000 til kr 19 684 000 000»