19.24 Kap. 5541 Avgift på elektrisk kraft

Post 70 Avgift på elektrisk kraft

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling, og foreslår å øke bevilgningen med 165 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5541

Avgift på elektrisk kraft

70

Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med

165 000 000

fra kr 7 700 000 000 til kr 7 865 000 000»