19.25 Kap. 5542 Avgift på mineralolje mv.

Post 70 Grunnavgift på mineralolje mv.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Kristelig Folkeparti viser til forslag i kapittel 4 om økning av mineraloljeavgiften.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 60 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

60 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 1 760 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å heve grunnavgiften på mineralolje med 1 krone per liter, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftsskjerpelse på 580 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5542

Avgift på mineralolje mv.

70

Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med

580 000 000

fra kr 1 700 000 000 til kr 2 280 000 000»