19.26 Kap. 5543 Miljøavgift på mineralske produkter mv.

Post 70 CO2-avgift

Sammendrag

Det vises til forslag om å frita offshorefartøy fra CO2-avgift på naturgass og LPG. Se omtale i kapittel 12 i Prop. 116 LS (2010–2011) Endringar i skatte- og avgiftsreglar mv. Bevilgningen foreslås på denne bakgrunn redusert med 6 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til forslag i kapittel 4 om avgiftsfritak for kvotepliktig industri.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 20 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 26 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, nedsettes med

26 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 4 729 000 000»

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til sine merknader i kapittel 4 i denne innstilling, og foreslår å øke bevilgningen med 270 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

264 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 5 019 000 000»

Komiteens medlem fra Venstre viser til forslag om å heve CO2-avgiften på mineralske produkter med 10 øre literen, samt å oppheve avgiftsfritaket på naturgass og LPG for gods- og passasjertransport i innenriks sjøfart og offshore. Dette medlem foreslår også å avvikle ordningen med gratis utslippskvoter for CO2 for gasskraftverk og at gasskraftverkene ved Kårstø og Mongstad må ilegges samme CO2-avgift som gasskraftverket på Snøhvit, nærmere omtalt i kapittel 4 i denne innstilling. Samlet utgjør dette forslaget en netto avgiftsskjerpelse på 528 mill. kroner.

Dette medlem fremmer på denne bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5543

Miljøavgift på mineralske produkter mv.

70

CO2-avgift, forhøyes med

522 000 000

fra kr 4 755 000 000 til kr 5 277 000 000»