Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Det vises til omtale under kap. 1610 post 45. Bevilgningen på kap. 1610 post 1 foreslås økt med 0,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

Sammendrag

I statsbudsjettet for 2007 ble det avsatt 29 mill. kroner på kap. 1610 post 45 til tilpasning av toll- og avgiftsetatens IT-systemer til Autosys, jf. St.prp. nr. 1 (2006–2007) for Finansdepartementet. Autosys er et prosjekt i regi av Vegdirektoratet, og prosjektet har hatt flere utsettelser, jf. Prop. 1 S (2010–2011) for Samferdselsdepartementet. Det ligger derfor an til at toll- og avgiftsetaten i 2011 vil bruke mindre ressurser til oppfølging av Autosys enn tidligere lagt til grunn.

Toll- og avgiftsetaten har de siste årene hatt utfordringer med utskifting av etatens IT-infrastruktur innenfor gjeldende budsjettrammer. Flere utstyrs- og programvarekomponenter er foreldet og må fornyes for å redusere risikoen for feilsituasjoner og redusert stabilitet.

Det foreslås at 13,5 mill. kroner av bevilgningen på kap. 1610 post 45 omdisponeres fra Autosys-tilpasning av toll- og avgiftsetatens IT-systemer til utskifting av toll- og avgiftsetatens IT-infrastruktur.

Toll- og avgiftsdirektoratet skal i 2011 bistå Statens vegvesen i utviklingen av Autosys ved at en ansatt fra toll- og avgiftsetaten skal delta i prosjektet. Lønnsutgiftene anslås til 0,5 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra kap. 1610 post 45 til kap. 1610 post 1.

Samlet foreslås bevilgningen på kap. 1610 post 45 redusert med 0,5 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.