19.31 Kap. 5603 Renter av statens kapital i statens forretningsdrift

Post 80 Renter av statens faste kapital

Sammendrag

Renter av statens kapital i forvaltningsbedriftene føres på denne posten. Forslag til endringer på bevilgningen til Statens Pensjonskasse innebærer reduserte renter på 2,257 mill. kroner, jf. nærmere omtale under kap. 2470, post 24 Driftsresultat Bevilgningen på posten foreslås derfor redusert med 2,257 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.