19.32 Kap. 5605 Renter av statskassens kontant-beholdning og andre fordringer

Post 87 Renteinntekter mv. fra Statens finansfond

Sammendrag

I saldert budsjett 2011 er det bevilget 159,4 mill. kroner på denne posten. Enkelte banker har tilbakebetalt sine lån, inklusive renter, til Statens finansfond høsten 2010 og hittil i 2011. Dette medfører samlet sett reduserte renteinntekter i 2011. Bevilgningen foreslås derfor redusert med 27 mill. kroner. I den utstrekning flere banker velger å innfri lån i 2011, vil renteinnbetalingene for 2011 øke.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.