Post 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning

Sammendrag

På grunnlag av regnskapstall og anslått betalingsutvikling ut året foreslås bevilgningen økt med 500 mill. kroner. Merbehovet henger sammen med aktivitetsøkning i kommunesektoren.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.