Post 1 Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr

Sammendrag

Posten omfatter refusjon av pante- og tinglysingsgebyr som Skatteetaten eller skatteoppkreverne har betalt til den alminnelige namsmann, og som dekkes av skattyter eller den avgiftspliktige når innfordringen fører fram, jf. kap. 1618 post 21. På grunnlag av nye anslag foreslås bevilgningen på kap. 4618 post 1 økt med 10 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.