Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med netto 44,457 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 40 mill. kroner til økt trening for forsterknings- og oppfølgingsstyrken (slik at 45 pst. av styrken øves i 2011, mot 38 pst. i 2010), samt økt anskaffelse av personlig bekledning og utrustning for HV-mannskaper. I forslaget inngår også en økning på 6 mill. kroner til kompensasjonstillegg for HV-mannskaper under øvelser, og en økning på 1,3 mill. kroner som følge av organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon.

I forslaget inngår videre en reduksjon på 2,8 mill. kroner grunnet endret budsjettering av utgifter til IT-systemet FISBasis.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er opptatt av å styrke aktiviteten og bemanningen i Heimevernet. Disse medlemmer ser store utfordringer knyttet til de interne innsparingene i Heimevernet, hvor resultatet er at fartøy ikke blir benyttet og mannskaper ikke blir tatt inn i organisasjonen. Disse medlemmer viser òg til Skriftlig spørsmål fra Ine M. Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren i Dokument nr. 15:1206 (2010–2011), hvor statsråden uttalte at flyttekostnader vil bli dekket innenfor vedtatt budsjettramme uten at dette vil berøre operativt rettet aktivitet. Disse medlemmer oppfatter realiteten som en annen. Disse medlemmer har og merket seg Generalinspektøren for Heimevernet sine uttalelser rundt konsekvenser av innsparingene i Heimevernet.

Disse medlemmer ønsker derfor å styrke Heimevernets økonomi for å kompensere for disse innparingene.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 49,4 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

49 457 000

fra kr 1 048 559 000 til kr 1 098 016 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til skriftlig spørsmål til forsvarsministeren besvart 18. april 2010, samt svar på budsjettspørsmål 77 fra Høyre. Disse medlemmer stiller seg uforstående til departementets henvisning til at Forsvarets effektiviseringstiltak i 2009 og 2010 skal dekke inn kostnadene for flytting av Heimevernsstaben fra Myntgata til Terningmoen. Ifølge Prop. 1 S (2010–2011) representerer bevilgningsøkninger og effektiviseringsgevinster en faktisk styrking av Heimevernets budsjett for 2011 på 8,1 mill. kroner sammenliknet med saldert budsjett for 2010, mens en flytting av Heimevernstaben har en kostnad på opp til 63 mill. kroner. Disse medlemmer kan ikke se at dette skal kunne gjennomføres innenfor eksisterende budsjettramme uten å belaste Heimevernets ordinære driftsbudsjett.

Disse medlemmer vil for øvrig bemerke at Stortinget aldri er blitt forelagt nøyaktige beregninger for hva den totale flyttekostnaden av HV-staben er. Disse medlemmer har gjentatte ganger bedt om en kostnadsberegning av flyttingen. Selv ikke i et revidert budsjett forelagt få måneder før flytteprosessen skal være avsluttet har det vært mulig å få forelagt annet enn en maksimalkostnad departementet selv sier er urealistisk. Det har heller ikke vært mulig å få forelagt informasjon som viser hvordan kostnadene skal dekkes inn, ut over forsikringer om at kostnadene ikke skal gå ut over driftsbudsjettet. Disse medlemmer stiller seg svært kritiske til denne prosessen og måten departementet har håndtert den på.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 94,457 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatte budsjett.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 50 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 94,457 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1734

Heimevernet

1

Driftsutgifter, forhøyes med

94 457 000

fra kr 1 048 559 000 til kr 1 143 016 000»