Post 1 Driftsinntekter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 3 mill. kroner.

Reduksjonen foreslås på bakgrunn av organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.