20.16 Kap. 1740 Forsvarets logistikkorganisasjon

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 57,970 mill. kroner.

I forslaget inngår en reduksjon på 57 mill. kroner grunnet endret budsjettering av utgifter til IT-systemet FISBasis. I forslaget inngår også en reduksjon på 14,9 mill. kroner som følge av organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon, og en reduksjon på 2,6 mill. kroner som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

I forslaget inngår videre en økning på 16,5 mill. kroner for økt kapasitet til å levere nødvendige logistikktjenester til Forsvaret.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.