Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 34,052 mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet aksepterer ikke at regjeringen ønsker å finansiere de økte aktivitetene i Forsvaret, inklusive forberedelser til utenlandsoppdrag, gjennom å kutte i nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg. Disse medlemmer erkjenner at operasjonen i Libya og den kommende operasjonen utenfor Somalia påfører Forsvaret ekstrakostnader utover hva det var lagt opp til i inneværende budsjett. Disse medlemmer mener det er naturlig å finansiere nye aktiviteter utenom de ordinære bevilgningene og ønsker derfor å tilleggsbevilge kostnaden. Disse medlemmer ser store investeringsbehov i inneværende budsjettperiode og ønsker å realisere de prosjekter som ligger innenfor kap. 1760, slik at aktiviteten i Forsvaret vil gå som forutsatt i budsjettet for inneværende periode.

Disse medlemmer ser utfordringer i å redusere denne posten med henblikk på det behov det er for å tilføre nytt materiell og nye bygg og anlegg i Forsvaret. Disse medlemmer ønsker derfor å styrke posten med 34,052 mill. kroner i forhold til regjeringen.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.

Post 45 Større utstyrsanskaffer og vedlikehold

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 94,408 mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet er opptatt av at Forsvaret skal ha nødvendig og adekvat materiell. Disse medlemmer ser det derfor som en stor utfordring å skulle kutte i anskaffelse av tiltrengt materiell. Disse medlemmer viser til de store anskaffelsesprosjektene som tidligere er vedtatt og de behov som fremkommer gjennom den daglige driften, og oppfatter at det er store behov for nytt materiell og vedlikehold. Disse medlemmer ønsker derfor å styrke posten med 94,408 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Disse medlemmer går derfor imot regjeringens forslag.

Post 48 Fellesfinansierte bygge- og anleggs-arbeider, fellesfinansiert andel

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 100 mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet oppfatter at Forsvaret har store behov knyttet til bygge- og anleggsarbeider. Disse medlemmer mener det er nødvendig å etablere tidsriktige og praktiske bygg og anlegg tilpasset Forsvarets behov og utvikling. Disse medlemmer ønsker derfor å styrke posten med 100 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Disse medlemmer går imot regjeringens forslag.