Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 6,343 mill. kroner.

Av reduksjonen gjelder 5,1 mill. kroner tilbakeføring av midler som følge av merforbruk på posten i 2010. I forslaget inngår også en reduksjon på 1,2 mill. kroner, som foreslås omdisponert til andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet og Høyre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre er opptatt av å styrke seilingsaktiviteten i Kystvakten. Disse medlemmer ser store utfordringer knyttet til Kystvaktens oppgaver og ansvar. Disse medlemmer er opptatt av at Kystvakten skal være mest mulig til stede i våre farvann. Kystvaktens rolle som oppsyn er viktig for å sikre en god forvaltning av havressursene og suverenitetshevdelse. Kystvakten er òg en trygghet for de som ferdes til havs samtidig som det er en viktig ressurs i forbindelse med redningsaksjoner og vern mot forurensning. Disse medlemmer har merket seg oppslag i media den senere tid hvor det fremkommer at Kystvakten må ligge til kai i helgene for å spare penger, dette er en situasjon disse medlemmer ikke kan akseptere.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet foreslår å øke bevilgningen med 15 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 8,7 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

8 657 000

fra kr 977 565 000 til kr 986 222 000»

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til Høyres merknader under tilsvarende kapittel og post i Innst. 7 S (2010–2011), der det uttrykkes bekymring for en for lav seilingsaktivitet i Kystvakten. Dersom økte drivstoffpriser forårsaker enda lavere seilingsaktivitet enn forutsatt i det opprinnelige forslaget, mener disse medlemmer dette kan ha uholdbare konsekvenser for beredskapen langs kysten, særlig langs kysten sør for Trøndelag.

Disse medlemmer foreslår på denne bakgrunn å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 25 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 18,657 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1790

Kystvakten

1

Driftsutgifter, forhøyes med

18 657 000

fra kr 977 565 000 til kr 996 222 000»