20.19 Kap. 1791 Redningshelikoptertjenesten

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med netto 6,287 mill. kroner som følge av organisatoriske endringer i Forsvarets logistikkorganisasjon.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.