20.20 Kap. 1792 Norske styrker i utlandet

Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 264,048 mill. kroner.

I forslaget inngår en økning på 261 mill. kroner til dekning av Forsvarets merutgifter til luftoperasjonen i Libya, som er et bidrag til å gjennomføre FNs sikkerhetsrådsresolusjon 1973. Det ble ved kongelig resolusjon av 23. mars 2011 besluttet at Norge skulle bidra med seks F-16 kampfly med støttekapasiteter for en periode på inntil tre måneder. Styrkebidraget er lokalisert til basen Souda Bay på Kreta. Det norske bidraget inngikk opprinnelig i operasjonen Odyssey Dawn, men er senere overført til NATO-operasjonen Unified Protector.

I forslaget inngår videre en økning på 32,3 mill. kroner til dekning av Forsvarets merutgifter ifm. at Norge bidrar med et Orion-fly og stabsoffiserer til piratbekjempelse utenfor Somalia.

I forslaget inngår også en økning på 10 mill. kroner til personelltiltak for å lette hjemkomsten fra militære utenlandsoperasjoner til familie, jobb og hverdag i Norge, også kalt «mellomlanding». I forslaget inngår også en økning på 6,7 mill. kroner, som foreslås omdisponert fra andre kapitler på forsvarsbudsjettet.

I forslaget inngår videre en reduksjon på 46 mill. kroner som følge av at regnskapet for Norges deltakelse i FN-operasjonen i Tsjad med et feltsykehus viser et totalt mindreforbruk på 46 mill. kroner.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til departementets svar på spørsmål 80 fra Høyres gruppe, der det fremgår at alle de netto ekstrakostnadene forbundet med det norske bidraget til konflikten i Libya vil bli dekket gjennom en økning av forsvarsrammen. Disse medlemmer vil berømme regjeringen for å ha fullfinansiert denne uventede utgiftsposten, og forutsetter at ytterligere kostnadsøkninger for inneværende år også vil bli dekket gjennom ekstrabevilgninger.