Post 1 Driftsinntekter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås økt med 38,882 mill. kroner.

Det er for 2011 budsjettert med en forventet inntektsføring av utgående beholdning på Forsvarsbyggs reguleringsfond per 31. desember 2010 pålydende 57 mill. kroner. Dette fondet ble avviklet fra og med 2011, jf. Prop. 1 S (2010–2011). Regnskapet for 2010 viser imidlertid at utgående beholdning på Forsvarsbyggs reguleringsfond per 31. desember 2010 var 95,882 mill. kroner. Midlene foreslås benyttet til å styrke vedlikeholdet av forsvarssektorens bygningsmasse, jf. omtale under kap. 1710 post 1.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.