Post 1 Driftsutgifter

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 8,317 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 43 Til disposisjon for Forsvarsdepartementet

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Post 71 Overføring til andre

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 1,175 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet.

Komiteens merknader

Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre og Venstre, slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til at en del veteraner sliter med psykiske ettervirkninger fra sine opphold i krigsområder lenge etter endt tjeneste. Disse medlemmer viser videre til at mange veteraner gjennom diverse veteranorganisasjoner ønsker å bidra til å hjelpe tidligere medsoldater som er i en vanskelig situasjon. På denne bakgrunn ønsker disse medlemmer å bevilge 5 mill. kroner som organisasjoner som ønsker å opprette lavterskeltilbud for veteraner kan søke om prosjektmidler fra.

Disse medlemmer foreslår å øke bevilgningen med 5 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en økning på 3,825 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1719

Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet

71

Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med

3 825 000

fra kr 66 267 000 til kr 70 092 000»

Post 78 Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett

Sammendrag

Bevilgningen foreslås redusert med 50 mill. kroner, som inndekning for forslag i denne proposisjonen om økte bevilgninger til andre formål på forsvarsbudsjettet. Bevilgningen kan reduseres fordi tilskuddsbehovet er lavere enn tidligere antatt.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

Komiteens medlemmer fra Høyre og Venstre viser til Prop. 120 S (2010–2011) og forutsetter at bevilgningsreduksjonen «kan reduseres fordi tilskuddsbehovet er lavere enn tidligere antatt» slik departementet skriver, og ikke vil ha noen konsekvenser for NATO. Disse medlemmer påpeker at NATOs utfordringer i inneværende år er svært store gitt både oppdragene i Libya og Afghanistan.